+ Navigate
LinkedIn

Európai közjog

AJKONO5901, EUJN0101

Európai közjog 1.

(Jean Monnet Chair kurzus)
Dr. Horváth Zsuzsanna egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens
Dr. Pánovics Attila adjunktus
Dr. Mohay Ágoston Csanád adjunktus

Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

AJKONO5901 EUJN0101
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye - KOJN0501
Nemzetközi jog 1.
Kredit 3 1
Heti óraszám 3 2
Szemeszter 4 8

Létszám: -

Meghirdetési gyakorisága: évente

Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: 

1. Gazdasági és politikai integráció, integrációs szervezetek, fogalmak. Az Európai Közösségek/Unió létrejötte, integrációs céljai.
2. Az Alapító Szerződések és módosításaik. Az EU Alkotmányáról szóló szerződés. Az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződések, a Lisszaboni Szerződés módosító rendelkezései
3. Az EU hatalmi berendezkedésének sajátosságai, a hatalmi ágak megosztása, a hatalmi egyensúly elve. A hatáskör átruházás, a korlátozott hatalom, elvei.
4. Az EU és a tagállamok közötti hatáskörmegosztás, az EU hatáskörének típusai. A lojális együttműködés és a szubszidiaritás alapelve.
5. Az EU intézményrendszere, az egyes intézmények felépítése, funkciója, hatásköre. Az Európai Parlament.
6. Az Európai Tanács, az Európai Unió Tanácsa. A COREPER.
7. Az Európai Bizottság.
8. Az Európai Bíróság. Az EU Bírósága előtti eljárások.
9. Az EU egyéb szervei.
10. Az Európai Unió jogforrásainak rendszere, az elsődleges és másodlagos jogforrások jellemzői. I.
11. Az Európai Unió jogforrásainak rendszere, az elsődleges és másodlagos jogforrások jellemzői. II.
12. Jogalkotási és döntéshozatali mechanizmusok. A jogalap szerepe a jogalkotásban.
13. Az Európa jog általános jogi alapelvei.

Félévközi ellenőrzés: -

Félév végi számonkérés típusa: kollokvium

Jellege: szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A kurzus célja az európai gazdasági és politikai integráció során létrejött szervezetek, elsősorban az Európai (Gazdasági) Közösség és az Európai Unió integrációs céljainak, sajátos hatalmi berendezkedésének, intézményrendszerének, a Közösség/Unió és a tagállamok viszonyának az EK/EU kormányzati szervei, a döntéshozatali mechanizmus sajátosságainak bemutatása. A kurzus célja továbbá az EK/EU jogrendszerének elemzése, az egyes jogforrások sajátosságainak bemutatása. Mindezen ismeretek Magyarország uniós taggá válásából fakadóan a jogász szakma gyakorlásában elengedhetetlenek.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
- Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (Az EU Hivatalos Lapja 2010/C 83/1, forrás: Eur-Lex)
- Várnay Ernő-Papp Mónika: Az Európai Unió joga, Complex Kiadó, Budapest 2010 (Átdolgozott kiadás)
Ajánlott:
- Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban, HVG-ORAC Kiadó, Budapest 2010
- Schenk Borbála (szerk.): Az Európai Unióról szóló szerződés / Az Európai Unió működéséről szóló szerződés, Dialóg Campus Kiadó, 2010
- Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Az Európai Unió alapdokumentumai, PTE ÁJK Európa Központ, 2010
- Osztovits András (szerk.): Az Európai Unió alapító szerződéseinek magyarázata 1-2., CompLex Kiadó, Budapest 2008 (Kommentár)
- Kende Tamás-Szűcs Tamás-Jeney Petra (szerk.): Európai közjog és politika, CompLex Kiadó, Budapest 2007
- Horváth Zoltán – Ódor Bálint, Az Európai Unió szerződéses reformja – Az Unió Lisszabon után, HVG-Orac, Budapest, 2008

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint

A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

AJKONO6001, EUJN0201

Európai közjog 2.

(Jean Monnet Chair kurzus)
Dr. Horváth Zsuzsanna egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens
Dr. Pánovics Attila adjunktus
Dr. Mohay Ágoston Csanád adjunktus

Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

AJKONO6001:

Hétfő, 9.30 – 11.30 (+15 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

AJKONO6001 EUJN0201
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO5901
Európai közjog 1.
EUJN0101
Európai közjog 1.
Kredit 4 3
Heti óraszám 3 2
Szemeszter 5 9

Létszám: -

Meghirdetési gyakorisága: évente

Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: 

1. Az EU jogrendszerének speciális alapelvei
2. Az EU jogi normáinak végrehajtása a tagállamok által
3. A Bizottság feladatai az uniós jog végrehajtásának előmozdításában
4. Az EU alapjogi rendszere
5. Egyenlő bánásmód és általános diszkrimináció tilalom az EU-ban
6. A belső piac szabályozása, az alapszabadságok rendszere
7. Az áruforgalom szabadsága
8. A személyek szabad mozgása
9. A szolgáltatások valamint a tőke és fizetési műveletek szabadság
10. Környezeti politika az EU-ban
11. Mezőgazdasági politika az EU-ban
12. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
13. Az EU külső tevékenysége – különös tekintettel a közös kül-és biztonságpolitikára

Félévközi ellenőrzés: -

Félév végi számonkérés típusa: kollokvium

Jellege: szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: 
A kurzus célja az Európai Unió kiválasztott jogterületeinek áttekintése és elemzése. Az uniós jog a magyar jogrendszer legtöbb területét közvetlenül vagy közvetetten meghatározza, ezért alkalmazásának igénye gyakran felmerül a hazai joggyakorlatban. Az uniós szinten megszülető jogi normák sajátos működési elvei, végrehajtásuk szabályai és gyakorlata, az egységes gazdasági térség alapszabadságai, egyes kiválasztott politikák, valamint a közös kül- és biztonságpolitika és a szabadság, jog és igazság térségének újszerű megfogalmazása 2009. december 1. után szükségszerű eleme a jogászképzésnek Magyarországon.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
- Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (Az EU Hivatalos Lapja 2010/C 83/1, forrás: Eur-Lex)
- Várnay Ernő-Papp Mónika: Az Európai Unió joga, Complex Kiadó, Budapest 2010 (Átdolgozott kiadás)
Ajánlott:
- Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban, HVG-ORAC Kiadó, Budapest 2010
- Schenk Borbála (szerk.): Az Európai Unióról szóló szerződés / Az Európai Unió működéséről szóló szerződés, Dialóg Campus Kiadó, 2010
- Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Az Európai Unió alapdokumentumai, PTE ÁJK Európa Központ, 2010
- Osztovits András (szerk.): Az Európai Unió alapító szerződéseinek magyarázata 1-2., CompLex Kiadó, Budapest 2008 (Kommentár)
- Kende Tamás-Szűcs Tamás-Jeney Petra (szerk.): Európai közjog és politika, CompLex Kiadó, Budapest 2007
- Horváth Zoltán – Ódor Bálint, Az Európai Unió szerződéses reformja – Az Unió Lisszabon után, HVG-Orac, Budapest, 2008
- Bándi Gyula (szerk.): Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása, KJK-Kerszöv, 2004
- Kende Tamás – Szűcs Tamás (szerk.), Bevezetés az Európai Unió politikáiba (átdolgozott kiadás), Complex, Budapest, 2009
- Kengyel Ákos (szerk.), Az Európai Unió Közös Politikái, Akadémia Kiadó, Budapest, 2010

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint

A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint