+ Navigate
LinkedIn

Az egyén jogi helyzete
 az Európai Unióban

Az egyén jogi helyzete az Európai Unióban

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Hétfő, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / Tudásközpont 3422.

Nappali AJDKNO1301 DFKN1301
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO1901 Alkotmányjog 1 KOJN0101
Alkotmányjog 1
Kredit 3 2
Heti óraszám 2 2
Létszám 20
Szemeszter 4-10 4-10

 

Levelező
Nem kontakt óra
AJDKLO1301 DFKU1301
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLO1901 Alkotmányjog 1. KOJR0101
Alkotmányjog 1.
Kredit 3 3
Félévi óraszám 30 30
Létszám - -

Meghirdetési gyakorisága: félévente

Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: 
1. Az egyén jogi helyzete az általános nemzetközi jogban
2. Az egyén és jogi helyzetének változása Európában
3. Az Európa Tanács szerepe az ember jogainak felértékelődésében
4. Az európai gazdasági integráció útja egy politkai entitás kialakulása felé – az egyén szerepe
5. Az egyén státusának szabályozása az Európai Közösség eredeti alapító szerződéseiben – személyek gazdasági célú szabad mozgásának szabályai
6. Az Európai Bíróság szerepvállalása az emberi jogok/alapjogok közösségi szintű védelmében – a kezdeti elutasítástól a bírói aktivizmusig
7. Az emberi jogok/közösségi alapjogok „átvándorlása” az íratlan közösségi jogból az írott közösségi jogba: Európai Unióról szóló Szerződés 6. cikk, csatlakozás kérdése az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, az Európai Unió Alapjogi Chartája, Szerződés Európai Alkotmányról II. Rész.
8. Az egyén jogi helyzetét szabályozó normák kritikai értékelése
9. Az Európai Bíróság szerepe az emberi jogok/közösségi alapjogok és a gazdasági célú személymozgás szabadsága összhangjának megteremtése terén
10. Az uniós polgárság intézményének fejlődése, jogi szabályozása
11. Az Európai Bíróság szerepének változása az uniós polgárság intézményének megítélésében
12. Az egyenlő bánásmód elve és a diszkrimináció tilalom a közösségi jogban
13. Az egyén perképessége a közösségi joggal összefüggő viták során a nemzeti bíróság, az Emberi Jogok Európai Bírósága valamint az Európai Bíróság előtt.

Félévközi ellenőrzés: -

Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy

Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

Az osztályzat kialakításának módja: Félévközi munka valamint órai egyéni prezentáció együttes értékelése alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: 
Az európai gazdasági integráció ötven éves fejlődést megért joga, az egyéb európai székhelyű nemzetközi szervezetek joga mára már néhány ponton átjárhatóvá vált, esetenként egymásra tekintettel működik. A nemzetközi szervezetek közötti legszélesebb „átjárási” lehetőséget, néha éppen az egymásra hivatkozási kényszert az egyénre vonatkozó szabályozások és a széles körű bírói gyakorlat nyújtja. Az egyént, az embert mindegyik jogrendszer ma már védeni rendeli – a belső jog mellett a nemzetközi jog és, kisebb késéssel, a közösségi jog, az Európai Unió joga is. Az egyes szabályozások mégis mintha elbeszélnének egymás mellett, és a hatékonyság is hagy kívánnivalót.
A kurzus célja, hogy az egyén helyzetét szabályozó jogintézmények mögött meghúzódó jelenségeket bemutassa, azok elemzésével érthetővé, kezelhetővé tegye érvényesítésük lehetőségeit.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
- Szalayné Sándor Erzsébet: Az egyén jogi helyzete az Európai Unióban (kézirat), Pécs 2007 (CooSpace-en keresztül hozzáférhető a kurzusra jelentkező hallgatók által), várhatóan 2008-ban könyvalakban megjelenik
- Szerződésgyűjtemény (lista a Coospace-ben)
- Jogesetgyűjtemény (lista a CooSpace-ben)
- Egyéb tanulmányok (aktualizált lista a CooSpace-ben)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: Csoportos illetve egyéni prezentáció elkészítése és órai bemutatása

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint.
A szerződésgyűjtemény mindig kéznél legyen.

A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra 

A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, e-mailen

A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2012. december 8.

Megjegyzés:
Jogesetek illetve egyéb segédanyagok a CooSpace-ben állnak majd rendelkezésre